Vítajte na stránkach obce Nižná Voľa
Erb obce

Úradná tabuľa

 

Obec

 

Počasie

meteoblue

Virtuálny
cintorin

Logo FB

Triedime

Bardejov a okolie
Online prezeranie

Triedenie odpadu

 

Odpad je v zmysle zákona o odpadoch hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

Jednoducho povedané, odpad je akákoľvek vec, ktorú už nevyužívame a nemá pre nás význam, takže sa jej chceme zbaviť. Z legislatívneho hľadiska je odpadom hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

Ikona pdfTriedením skla šetríme prírodné zdroje. Recyklovať sa dá donekonečna

 

Ikona pdfPredchádzame vzniku odpadu

 

Ikona pdfNeplytvajme potravinami

 

Ikona pdfKompostovanie

 

Ikona pdfKomunitné kompostovanie

 

Ikona pdfVyužitie bioodpadu

 

error loading iconManuál na zber biologicky rozložiteľného komunalného odpadu

 

Ak správne triedime, svet je krajší!

Majte na pamäti nasledovné pravidlá a informujte o nich aj svojich občanov:

  • Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
  • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
  • Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastu žltá, kovu červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale.

 

Viac informácií si vypočujte v podcastoch link je tu:

Link na podcasty...

Nakladanie s odpadmi

Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodnenia. Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s odpadmi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí. Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov, v ktorom sú druhy katalogizované vybrané druhy odpadov. Z tejto katalogizácie vyplývajú povinnosti držiteľa odpadu podľa toho, o aký druh odpadu sa jedná. Nakladanie s odpadmi vedie k zneškodňovaniu odpadov. Existuje viac možností zneškodňovania odpadov. Medzi hlavné, resp. najpoužívanejšie, patrí skládkovanie, energetické zhodnocovanie, skladovanie (prioritne sa týka nebezpečných odpadov) a recyklácia odpadov. Pri recyklácií dochádza k najväčšiemu zhodnocovaniu odpadov - k činnostiam vedúcim k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností odpadov. Pri energetickom zhodnocovaní, za v procese spaľovania vyrába z odpadov teplo a elektrická energia. Ďalším produktom energetického zhodnocovania v špecializovaných zariadeniach môže byť aj alternatívne palivo pre výrobu cementárskych výrobkov. 

Odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade s týmto zákonom.

Cieľom odpadového hospodárstva je predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu, zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, využívať odpady ako zdroj energie (ak nie je možný alebo účelný postup podľa uvedeného) a zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.

Triedený zber odpadu

Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.  Cieľom triedenia odpadu je zabezpečenie recyklácie alebo vytriedeného odpadu podľa jednotlivých druhov odpadu.

Označenie odpadov

Odpady sa vo všeobecnosti označujú ako:

  • komunálne: odpad z domácností, z podnikov (ak je podobného zloženia ako odpad z domácnosti), objemný odpad a odpad mestskej zelene (z celkového množstva komunálnych odpadov v SR vzniká 75% v domácnostiach a 25% v podnikateľskej sfére),
    • priemyselné: odpady z priemyselných tovární a podnikov (napr. haldy),
  • nebezpečné: odpady, ktoré môžu spôsobiť škody na životnom prostredí a ľudskom zdraví


Dnes je

Meniny na web

Facebook

Úradné hodiny

Pondelok
8:00 - 12:00
Utorok
8:00 - 12:00
Streda
8:00 - 16:00
Štvrtok
-- :-- - --:--
Piatok
8:00 - 12:00

Základné informácie

Samosprávny kraj
Prešovský

Región
Horný Šariš

Mikroregión
Sekčov-Topľa

Okres
Bardejov

Počet obyvateľov
288

Prvá písomná zmienka
1382

Matričný úrad
Bardejov

IČO
00322431

DIČ
2020623341

Číslo účtu
SK95 5600 0000 0036 2194 8017
Prima Banka Slovensko, a.s.

 

Kontakt

Nižná Voľa 30

086 21 Lukavica

Telefón
+421 905 836 055

E-mail
niznavola@niznavola.sk
starosta@niznavola.sk